Free cookie consent management tool by TermsFeed Polityka prywatności - ForManWay

Firma ForManWay Małgorzata Tryfon (zwana dalej „Firma”, „my”, „nas” lub „nasze”) zobowiązuje się do ochrony prywatności swoich kandydatów, klientów i użytkowników strony internetowej. Zapewniamy, że informacje nam przekazane są używane jedynie dla celów wyszczególnionych w niniejszym dokumencie.

Ten dokument ma na celu poinformowanie użytkownika o kategoriach danych osobowych, jakie zbieramy od kandydatów, celach, do jakich wykorzystujemy te dane oraz sposobach ich przetwarzania. Naszym celem jest również stosowanie zasady przejrzystości wynikającej z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE 2016/679 (RODO) oraz prawa krajowego wdrażającego RODO.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Małgorzata Tryfon prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą ForManWay Małgorzata Tryfon z siedzibą w Warszawie przy ul. Polinezyjskiej 5/59.

Jakiego rodzaju dane osobowe gromadzimy?

Zbieramy wyłącznie dane, które są nam niezbędne do wykonania umowy lub/i przeprowadzenia procesu rekrutacji, takie jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, dane adresowe (łącznie z adresem poczty elektronicznej). Ponadto gromadzimy dane dotyczące wykształcenia, historii zatrudnienia, kontakty w nagłych wypadkach oraz inne dodatkowe informacje zawarte w CV, przekazane dobrowolnie przez kandydata.

Dane i CV przesyłane są nam w sposób elektroniczny, poprzez bezpośrednią aplikację na naszej stronie internetowej lub też poprzez aplikację złożoną na portalu z ofertami pracy należącym do strony trzeciej.

Jest prawdopodobne, że podczas trwania naszej współpracy przekazane nam zostaną dalsze informacje o Tobie. Te informacje mogą nam zostać przesłane bezpośrednio przez Ciebie lub przez stronę trzecią, na przykład organizację, której przekazaliśmy Twoje CV i która skontaktowała się z Tobą w ramach procesu rekrutacyjnego.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe na dwa podstawowe sposoby:

Dane osobowe, które Ty nam przekazujesz
Dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł
Ad. 1. Dane osobowe przekazywane przez Ciebie

ForManWay musi posiadać określone informacje o Twojej osobie, aby zapewnić Ci indywidualnie dopasowaną obsługę. Swoje dane możesz udostępnić nam na kilka różnych sposobów poprzez:

Wprowadzenie swoich danych na stronie internetowej ForManWay przez formularz aplikacyjny, kontaktowy lub przez stronę kariery
Pozostawienie wersji drukowanej swojego CV na wydarzeniu rekrutacyjnym, targach pracy lub bezpośrednio w biurze ForManWay
Przesłanie CV e-mailem do konsultanta ForManWay
Przesłanie CV poprzez portale typu Goldenline lub Linkedin do konsutlanta ForManWay
Aplikowanie na stanowiska przez wyszukiwarki ofert pracy, który przekieruje Cię na stronę internetową ForManWay
Ad. 2. Dane osobowe, które uzyskujemy z innych źródeł

Uzyskujemy dane osobowe kandydatów również z innych źródeł – w zależności od stosowanych okoliczności i lokalnie obowiązujących przepisów prawa i wymogów, mogą one obejmować dane osobowe uzyskane w następujących sytuacjach:

Twoje kontakty referencyjne mogą ujawnić Twoje informacje osobowe
Nasi klienci mogą udostępniać nam Twoje informacje osobowe
Możemy uzyskać informacje o Tobie, wyszukując potencjalnych kandydatów w zewnętrznych źródłach i stronach internetowych
Możesz zostać nam polecony przez osobę, z którą miałeś/miałaś okazję współpracować
Jeżeli lubisz naszą stronę na Facebooku otrzymamy Twoje informacje osobowe z tej strony
W jakim celu potrzebujemy Twoich danych?

Przetwarzamy dane osobowe:

– ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś (np. umowy o pracę) lub jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na Twój wniosek – w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywana, albo

– ponieważ jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na ForManWay, bądź

– ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ForManWay, takich jak marketing własnych produktów lub/i usług, dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czy też wykorzystywanie danych do kontroli dostępu do budynków i pomieszczeń.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i, jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody.

Jednocześnie dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów wyżej wymienionych;
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem.

W jaki sposób korzystamy z danych osobowych?

Przeszukujemy bazę kandydatów i analizujemy ich profile w celu znalezienia odpowiednich kandydatów na stanowiska, na które prowadzimy rekrutacje wewnętrzne lub rekrutacje dla naszych klientów. Korzystamy z danych osobowych kandydatów lub dostawców, także w celach administracyjnych, np. sporządzamy specyfikacje świadczonych usług rekrutacyjnych, wystawiamy faktury VAT, etc.
Kontaktujemy się z kandydatami w sprawach związanych ze świadczeniem przez nas usług: informujemy o interesujących ofertach pracy, prosimy o udzielenie dalszych informacji o sobie, a także, pod warunkiem uzyskania zgody, przekazujemy dane kandydatów klientom.
Przesyłamy kandydatom i pracownikom informacje marketingowe: informacje o promocjach, targach pracy i innych ciekawych wydarzeniach, które mogłyby ich zainteresować. Jednakże istnieje możliwość zrezygnowania z otrzymywania tego typu zawiadomień.
Monitorujemy jakość naszych usług, ponieważ chcemy by była ona jak najlepsza. W tym celu możemy zwracać się do kandydatów z prośbą o wzięcie udziału w badaniach ankietowych oraz korzystać z pozyskanych w ten sposób informacji i przetwarzać je w celu podniesienia jakości usług, które oferujemy.
Zapewniamy bezpieczeństwo. W tym celu możemy weryfikować tożsamość kandydatów, pracowników i osób trzecich mających wstęp do biura FoManWay. Możemy także weryfikować posiadane dane o kandydatach i sprawdzać ich referencje. Weryfikujemy i monitorujemy aktywność w systemach i biurze ForManWay, ponieważ pragniemy unikać jakichkolwiek nadużyć informacji zawartych w bazach danych i chronić interes Firmy oraz jej klientów i kandydatów.
Wypełniamy obowiązki nałożone przepisami prawa. W niektórych przypadkach możemy podlegać obowiązkowi przechowywania danych o kandydatach. Przykładowo, jeśli poprosimy kandydata o udzielenie zgody na wykorzystywanie informacji na jego temat, będziemy przechowywać tę zgodę, aby wykazać spełnienie obowiązku prawnego wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych
Nasza strona internetowa korzysta z usługi rejestrowania aktywności użytkownika, która może rejestrować kliknięcia myszką, ruchy myszką, przewinięcia strony i tekst wpisywany w formularze na stronie. Dane zgromadzone za pomocą tej usługi wykorzystywane są do poprawienia funkcjonalności naszej strony internetowej. Zebrane informacje są przechowywane i używane do celów zagregowanej sprawozdawczości statystycznej i nie są nigdzie dalej przekazywane. Aby móc zaoferować użytkownikom naszej strony zindywidualizowane treści, adekwatne zawiadomienia wysyłane pocztą elektroniczną oraz odpowiadającą ich konkretnym potrzebom usługę naszych konsultantów, śledzimy i rejestrujemy korzystanie z naszej strony internetowej oraz interakcję ze stroną i wiadomościami e-mail. Korzystamy z usług strony trzeciej, pomagającej nam rejestrować, przechowywać i analizować zebrane dane, umożliwiające nam zrozumienie, w jaki sposób możemy zapewnić użytkownikom najlepsze doświadczenie podczas procesu rekrutacji. Zapewniamy, że ta baza danych nie zawiera żadnych cech, które mogłyby pozwolić na zidentyfikowanie osoby oraz, że poza wybranym przez nas usługodawcą, nie dzielimy się tymi informacjami z żadną inną spółką lub spółką stowarzyszoną.
Wdrożyliśmy szereg rozwiązań, aby zapewnić bezpieczeństwo danym osobowym. Przykładowo, szyfrujemy dane, na bieżąco monitorujemy systemy informatyczne i stosujemy się do procedur bezpieczeństwa. Internet nigdy nie będzie stuprocentowo bezpiecznym miejscem, ale my dokładamy wszelkich starań, aby przechowywane przez nas dane osobowe były w naszych systemach odpowiednio zabezpieczone.

Przez jaki czas przechowujemy dane osobowe?

Okres, przez jaki posiadamy lub przechowujemy informacje o osobie zależy od typu usług, które dla niej świadczymy oraz jak długo tych usług od nas wymaga. Z uwagi na to, że często wspieramy kandydatów szukających zatrudnienia przez długie lata, a potencjalnie przez całą ich karierę zawodową, cel dla którego zatrzymujemy dane kandydata jest często celem bieżącym. Regularnie, wspólnie z kandydatami, dokonujemy działań czyszczenia i aktualizacji danych aby upewnić się, że (a) dane jakie posiadamy są prawidłowe oraz (b) nie przetrzymujemy tych danych zbyt długo.

Nasze standardowe warunki umowy stanowią, że nasi klienci powinni zatrzymać dane kandydata według swojej polityki prywatności.

Kandydat, który nie życzy sobie, aby jego dane były przechowywane w bazie danych, może skontaktować się z nami i przekazać wniosek o ich usunięcie, podając swoje imię i nazwisko oraz inne dane (np. numer telefonu, adres mailowy lub datę urodzenia) pozwalające nam na identyfikację jego rekordu w bazie danych).

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Możemy przekazać Twoje dane osobowe:

Klientom – oferujemy naszym klientom usługi z zakresu zatrudniania i obsługi administracyjnej pracowników, w tym usługi rekrutacyjne. Jeśli znajdziemy kandydata odpowiedniego na stanowisko, o którego obsługę zostaliśmy poproszeni, możemy przekazać klientowi informacje o takim kandydacie. Udostępniamy dane kandydatów naszym klientom wyłącznie wtedy, gdy kandydat udzielił nam na to uprzedniej zgody (chyba, że dane są udostępniane klientom w formie zanonimizowanej).
Dostawcom – może zaistnieć konieczność przekazania Twoich danych naszym dostawcom w celu umożliwienia im świadczenia nam usług (np. usługa udostępnienia serwera dla naszej bazy danych, usługa medycyny pracy, księgowi, konsultanci IT, prawnicy etc.). Jeśli informacje mają być udostępniane, zawieramy z takim dostawcą usług pisemną umowę, na podstawie której dostawca zobowiązuje się zapewnić należytą ochronę powierzonych informacji.
Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Jakie prawa mi przysługują?

Chcemy w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić z Tobą wszelką komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Ci prawa do:

– Informacji udzielanych przy pozyskiwaniu danych osobowych,

– Informacji udzielanych na wniosek – o tym, czy dane są przetwarzane,

– Innych kwestiach określonych w art. 15 RODO, w tym prawa do:

do kopii danych, o udostępnienie danych: Możesz w dowolnym czasie poprosić nas o potwierdzenie, jakie informacje na Twój temat posiadamy oraz zażądać zmiany, aktualizacji lub usunięcia takich informacji. Możemy poprosić Cię o weryfikację Twojej tożsamości i o podanie dodatkowych informacji dotyczących Twojego wniosku. Jeżeli udostępnimy Ci dane na Twój temat, które posiadamy, nie obciążymy Cię kosztami z tego tytułu, chyba że Twój wniosek jest „ewidentnie nieuzasadniony lub nadmierny”. Jeżeli zażądasz od nas dodatkowych kopii tych informacji, możemy obciążyć Cię uzasadnionymi kosztami administracyjnymi, o ile jest to dozwolone przez przepisy prawa. Możemy odrzucić Twój wniosek, jeżeli prawo na to zezwala. Jeżeli odrzucimy Twój wniosek, zawsze poznasz uzasadnienie naszej decyzji.
wycofania zgody, jeśli jest ona podstawą przetwarzania: Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz tę zgodę wycofać w każdej chwili. Musisz jednak rozumieć, że wycofanie przez Ciebie zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem ani na legalność dalszego przetwarzania tych danych, jeśli postanowienie umowy lub przepis prawa na to zezwala lub tego wymaga od ForManWay.
Jeżeli zechcesz wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, skontaktuj się z nami pod adresem: biuro@formanway.pl

sprostowania danych: Masz również prawo żądać, abyśmy poprawili jakiekolwiek niepoprawne lub niepełne dane osobowe, które posiadamy na Twój temat. Jeżeli udostępniliśmy te dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o poprawkach, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. W odpowiednich przypadkach powiadomimy Cię również, którym osobom trzecim ujawniliśmy niepoprawne lub niepełne dane osobowe. Jeżeli uznamy za uzasadnione, by nie zastosować się do Twojego wniosku, wyjaśnimy Ci przyczyny naszej decyzji.
bycia zapomnianym: W pewnych okolicznościach masz prawo żądać wymazania Twoich danych. Informacje muszą zazwyczaj spełniać następujące kryteria:
– dane nie są już niezbędne dla celów, dla których były pierwotnie gromadzone i/lub przetwarzane;

– jeżeli wcześniej udzieliłeś zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych, wycofałeś ją i nie istnieje inna zasadna przyczyna kontynuowania przez nas przetwarzania;

– dane były przetwarzane bezprawnie (czyli w sposób niezgodny z RODO);

– konieczne jest wymazanie danych w celu spełnienia przez nas naszych zobowiązań prawnych jako administratora danych;

– jeżeli przetwarzamy dane, ponieważ uważamy to za konieczne dla naszych uzasadnionych interesów, sprzeciwiasz się przetwarzaniu i nie jesteśmy w stanie wykazać przeważających uzasadnionych przyczyn dalszego przetwarzania.
Możemy odrzucić Twój wniosek, jeżeli prawo na to zezwala. Stosując się do zasadnego wniosku o wymazanie danych, podejmiemy wszystkie uzasadnione, wykonalne środki w celu usunięcia właściwych danych.

ograniczenia przetwarzania: W pewnych okolicznościach masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania przez nas Twoich danych. Oznacza to, że możemy kontynuować przechowywanie Twoich danych i nie będziemy mogli wykonywać żadnych dalszych działań z zakresu ich przetwarzania wyłącznie do momentu: (a) ustąpienia jednej z okoliczności wymienionych poniżej; (b) udzielenia przez Ciebie zgody; lub (c) konieczności dalszego przetwarzania albo w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, ochrony praw innej osoby, albo z powodu ważnego interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego.
Okoliczności, w których jesteś uprawniony do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, są następujące:

podważasz poprawność danych osobowych na Twój temat, które przetwarzamy. W takim przypadku przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych będzie ograniczone do okresu, w którym poprawność danych będzie weryfikowana.
sprzeciwiasz się przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych w naszym uzasadnionym interesie. W takim przypadku możesz zażądać ograniczenia danych, podczas gdy będziemy weryfikować nasze podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych.
jeżeli przetwarzanie przez nas Twoich danych jest bezprawne, ale wolisz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie przez nas danych zamiast ich wymazania.
jeżeli nie istnieje już potrzeba przetwarzania Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz danych do ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
Jeżeli udostępniliśmy Twoje dane osobowe osobom trzecim, zawiadomimy je o ograniczeniu przetwarzania, chyba że jest to niemożliwe lub wymaga nieproporcjonalnego wysiłku. Oczywiście zawiadomimy Cię przed nałożeniem jakiegokolwiek ograniczenia na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

przenoszenia danych: Masz w pewnych okolicznościach prawo do otrzymania informacji osobowych, jakie posiadamy na Twój temat w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
sprzeciwu: Możesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeżeli ForManWay przetwarza je ze względu na swój prawnie usprawiedliwiony interes, np. w celu realizacji marketingu bezpośredniego.
niepodlegania decyzji opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu).
Prawo do złożenia skargi w organie nadzoru: Masz również prawo do złożenia skargi we właściwym miejscowo organie nadzoru.

Wnioski prosimy zgłaszać w formie elektronicznej na adres: biuro@formanway.pl

Każde otrzymane od Ciebie zgłoszenie będzie potraktowane ze szczególną uwagą. Realizując zgłoszenie, zastrzegamy sobie prawo do zweryfikowania Twojej tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępniamy Twoich danych nikomu innemu poza Tobą.

Uprzedzamy, że w przypadku niektórych zgłoszeń (zwłaszcza jeśli wiążą się z jego obsługą szczególne regulacje prawne), nie będziemy mogli obsłużyć Twojego zgłoszenia w trybie natychmiastowym. Jednak w każdym przypadku, w ciągu jednego miesiąca zostaniesz poinformowany o działaniach, które zostały podjęte, aby zrealizować Twoje zgłoszenie. W szczególnych przypadkach możemy ten okres wydłużyć o kolejne dwa miesiące.

Bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznasz, że przetwarzając Twoje dane osobowe naruszamy przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Użycie plików cookie (ciasteczek)

Podobnie jak w przypadku większości stron internetowych, pliki cookie umieszczane są na komputerze i innych urządzeniach osób odwiedzających nasze strony. Te pliki są głównie wykorzystywane do usprawnienia funkcjonowania strony, poprawy doświadczenia użytkownika lub w celu optymalizacji naszych stron internetowych, pomiaru ruchu na stronie oraz wykorzystania do wewnętrznych celów administracyjnych.

Więcej informacji na temat tego w jaki sposób używamy plików cookie, a również w jaki sposób odrzucić plik cookie znajduje się w linku Polityka plików cookie.

Internetowy transfer danych

Z uwagi na fakt, że Internet jest środowiskiem globalnym, używanie Internetu do gromadzenia i przetwarzania danych osobowych z konieczności zakłada przekazywanie danych osobowych na skalę międzynarodową. Niestety, przekazywanie informacji za pomocą Internetu nie jest w pełni bezpieczne. Dokładamy wszelkich starań aby chronić dane osobowe osób, których one dotyczą, nie możemy jednak zagwarantować bezpieczeństwa danych przekazywanych na naszą stronę za pomocą sieci należących do strony trzeciej; jakikolwiek transfer danych odbywa się na odpowiedzialność użytkownika. Po otrzymaniu danych, stosujemy rygorystyczne procedury i zabezpieczenia mające na celu próbę niedopuszczenia do nieupoważnionego dostępu.

Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityka prywatności może zostać w każdej chwili zmieniona przez Firma. Jeżeli w przyszłości dojdzie do takich zmian, do osób które udostępniły nam adres poczty elektronicznej zostanie przesłana wiadomość o istotnych zmianach lub aktualizacji naszej Polityki prywatności.

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań lub chęci kontaktu w sprawie przetwarzania przez nas informacji osobowych, w tym w przypadku pytań dotyczących sposobu wykonania praw wyszczególnionych powyżej, prosimy o kontakt na poniżej podany adres poczty elektronicznej lub kontakt listowny na adres pocztowy:

E-mail: biuro@formanway.pl

ForManWay Małgorzata Tryfon
ul. Indiry Gandhi 17b
02-776 Warszawa

Polska

Osoby kontaktujące się z nami zostaną poproszone o potwierdzenie tożsamości.